نمونه رای داوری

این رایی است که در اختلاف میان دو نفر صادر کرده ام شرح روابط طرفین و محل نزاع رو داخل رای شرح داده ام

رای داوری

 

این رای به عنوان رای نهایی داوری بین آقای ... فرزند حسین به شماره شناسنامه 14 که از این پس در این رای به عنوان خواهان نامیده میشود و آقای ... فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 1019 که از این پس در این رای به عنوان خوانده نامیده میشود‌ توسط اینجانب امضا کننده ذیل این رای به عنوان داور و مطابق مقررات داوری قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 صادر گردید.

مقدمه)

خواهان و خوانده در تاریخ 10/4/89 قراردادی منعقد نمودند که مطابق آن مقرر شده است خوانده تسهیلاتی به مبلغ دوازده میلیارد ریال از بانک ملت یکی از شعب تهران دریافت نماد و این پول را در اختیار خواهان قرار دهد و خوانده از این  رهگذر دو درصد به عنوان حق العمل خود دریافت نماید و از سوی دیگر خواهان نیز بازپرداخت اصل تسهیلات و سود دوازده درصدی آن را متقبل شده است. متعاقبا خوانده از اجرای تعهدات خود سرباز میزند و طرفین توافق مینمایند که قرارداد فیمابین را اقاله کنند و مراتب اقاله و تحویل و تحول چکهای موجود در اختیار طرفین به صورت مکتوب در صورتجلسه مورخ 17/8/92 قید میشود و در همان صورتجلسه اینجانب مجددا به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شده ام. با بروز اختلاف آقای ... طی نامه ای از اینجانب به عنوان داور مرضی الطرفین درخواست رسیدگی و صدور رای نموده است.

 

 

 

صلاحیت داور)

هم در قرارداد اولیه و هم در صورتجلسه راجع به اقاله قرارداد اینجانب تحت عنوان "حکم و داور مورد اعتماد طرفین" از سوی طرفین انتخاب شده ام و این امر در انطباق با مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. اینجانب در هر دو جلسه شخصا حاضر بودم و با درخواست طرفین داوری و حل اختلاف احتمالی طرفین را قبول کرده ام. داور صلاحیت خود را از توافق اراده طرفین قرارداد اخذ میکند. بنا بر نظر قاطبه علمای حقوق و با توجه به مقررات موجود در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اصل قراردادی بودن و خصوصی بودن امر داوری، با قبول داوری و پس از بروز اختلاف و درخواست احد از طرفین داور مکلف به رسیدگی و صدور رای است. لذا داور با توجه به قرارداد و صورتجلسه اقاله صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف احراز کرده است. به موجب نامه مورخ          خواهان از اینجانب درخواست انجام داوری و حل اختلاف فیمابین را نموده است لذا مقدمات لازم جهت برگزاری داوری فراهم است.

قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر داوری)

طرفین قانون خاصی را حاکم بر قرارداد و داوری ننموده­اند لذا داور مقررات جاری ایران را حاکم بر داوری میداند. از لحاظ مقررات شکلی، داور تلاش خواهد کرد امر داوری را با کمترین تشریفات ممکن اداره نماید. در مواردی که داور مقتضی بداند مقررات  باب هفتم قانون آیین دادرسی در امور مدنی حاکم بر امور شکلی خواهد بود.

خواسته خواهان) مطابق درخواست داوری واصله از جانب خواهان خواسته وی استرداد مبلغ سی میلیون تومان است که به حساب بانکی خوانده واریز شده بود و نیز مطالبه خسارات ناشی از عدم پرداخت این مبلغ. خواهان خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی توسط خوانده و خسارات وارده ناشی از چند فقره سفر به به ایران از ترکیه و برگشت به ترکیه و هزینه اقامت در هتل و خورد و خوراک را نیز به صورت شفاهی جزء خواسته مطالبه نموده است.

 

 

دلایل و استدلالات طرفین)

  1. خواهان آقای ...، در اثبات ادعای خود مبنی بر مطالبه مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه، به دو فقره موافقتنامه استناد می­کند که به صورت پشت و رو در سربرگ "بازرگانی ..." تنظیم شده و به امضای طرفین و اینجانب رسیده است. خواهان و خوانده در تاریخ 10/4/89 قراردادی منعقد نمودند که مطابق آن مقرر شده است خوانده تسهیلاتی به مبلغ دوازده میلیارد ریال از بانک ملت یکی از شعب تهران دریافت نماید و این پول را در اختیار خواهان قرار دهد و از این  رهگذر دو درصد به عنوان حق العمل خود دریافت نماید و از سوی دیگر خواهان نیز بازپرداخت اصل تسهیلات و سود دوازده درصدی آن را متقبل شده است. آقای ... مبلغ سی میلیون تومان به عنوان تنخواه امانی برای هزینه­کرد در فرایند اخذ وام، به حساب آقای ... واریز نموده و پنج فقره چک نیز جهت تضمین تعهدات خود تسلیم خوانده نموده است.

متعاقبا خوانده از اجرای تعهدات خود سرباز زده است و پس از بروز اختلافات و کش و قوسهای مختلف، طرفین توافق مینمایند که قرارداد فیمابین را اقاله کنند و مراتب اقاله و لزوم قبض و اقباض چکهای موجود در اختیار طرفین و بازپرداخت مبلغ سی میلیون تومان به اضافه خسارات ناشی از قرارداد به صورت مکتوب در صورتجلسه مورخ 17/8/92 قید و به امضای طرفین و نیز اینجانب به عنوان داور مرضی­الطرفین رسیده است.

  1. خواهان در اثبات ادعای خود مبنی بر خسارات وارده در اثر نقض عهد خوانده، به هزینه دو بار سفر هوایی از ... استناد میکند و خواستار دریافت هزینه بلیط هواپبما و جمعا پنج شب اقامت در هتل ... تهران است. جهت حفظ حقوق طرفین، کپی بلیطهای خریداری شده مطالبه شد که خواهان از ارائه تصویر بلیطها عاجز مانده است. اما بنا به درخواست شفاهی وی، استعلام قیمت از تعدادی از آژانسهای مسافرتی به عمل آمد تا مشخص شود در زمان انجام هزینه­های مدعی­به، قیمت هر بلیط رفت و برگشت ... چه میزان بوده است. معهذا با توجه به این که ادعاب فوق مستند به هیچ سند یا دلیل اثباتی دیگری نیست، دعوای خواهان در مورد مطالبه هزینه سفر و اقامت و خورد و خوراک رد می­گردد.
  2. بنا به مراتب مستندا به مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 522 و 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با ملاحظه متن توافقات طرفین که حاکی از اقرار خوانده به استقرار دین (سی میلیون تومان) بر ذمه وی و عدم ارائه دلیلی مبنی بر برائت ذمه است، دعوای خواهان در خصوص مطالبه مبلغ سی میلیون تومان منطبق بر واقع تشخیص داده می­شود و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان از بابت اصل خواسته و نیز خسارت افت ارزش پول ناشی از تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی از تاریخ 10/4/89 تا روز پرداخت یا در صورت عدم اجرای رای حاضر به صورت طوعا توسط محکوم علیه، تا تاریخ اجرای حکم از طریق اجرای احکام دادگستری محاسبه خواهد شد.

 


نمونه رای داوری
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 21